Quy định mới về tách thửa tại BRVT theo văn bản số 5661/STNMT-VPĐK ngày 03/09/2020 của Sở TNMT và thống nhất văn bản trên của UBND Tỉnh BRVT
– Không yêu cầu lập phương án mặt bằng tách thửa Hoặc phải lập dự án đầu tư với quy mô diện tích lớn NHƯNG vẫn phải đảm bảo qui định đối với đất ở, thương mại dịch vụ và đất sản xuất phi nông nghiệp phải có cạnh tiếp giáp với đường giao thông trước khi lập thủ tục tách thửa.